Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: BNW- HR Advies & Coaching: statutair gevestigd te Hellevoetsluis en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77337379.
1.2 Klant: de persoon, de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de
werkzaamheden verstrekt.
1.3 Diensten: alle door opdrachtnemer aan de klant geleverde producten en diensten
waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de
ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de klant verrichte
werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht,
waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van klant zijn
verricht.
1.4. Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat
laatste als hij niet zelf de klant is.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en klant krachtens welke
opdrachtnemer de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Website: www.brendawestdorp.com


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze
voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de
uitvoering van enige opdracht voor de klant zijn betrokken, kunnen op deze algemene
voorwaarden een beroep doen.
2.3. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met opdrachtnemer
verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van
opdrachtnemer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.4. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de gemaakte afspraken
in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de klant.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing,
tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3. Offertes
3.1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geldig voor de in de offerte opgenomen
termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na datum
waarop de offerte is uitgebracht. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien
de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd.
3.2. Opdrachtnemer zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en
welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte
genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders afgesproken.

3.4. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor
vervolgopdrachten.
3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien
levering door opdrachtnemer afhangt van feedback of input van de klant, is opdrachtnemer
nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtnemer
is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens
onjuist waren, heeft opdrachtnemer het recht de betreffende prijzen en andere
voorwaarden aan te passen.
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale
opdracht aan klant te factureren alvorens opdrachtnemer de opdracht zal gaan uitvoeren.
3.8. Alle door opdrachtnemer gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief
btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten
van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de
prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is
klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat.
Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een
percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS.
Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte
wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.12. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop
opdrachtnemer zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, module of
cursus of welke overeenkomst dan ook, dan is opdrachtnemer bevoegd deze wijzigingen te
wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en meerkwerk
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een
mededeling aan opdrachtnemer verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een
aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse
goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een
inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer
gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid
en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer
verlangd kan worden.
4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder
dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de
dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de
klant worden doorberekend.
4.5. Indien de klant een overeenkomst met opdrachtnemer wenst te ontbinden of annuleren

komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe
verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de
opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.6. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
4.7. Indien opdrachtnemer, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de
opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de
offerte of opdrachtbevestiging, is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende
meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de
meerkosten die opdrachtnemer in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog
niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het
tot dusver door opdrachtnemer uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de
overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten
die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor
rekening van klant. Opdrachtnemer zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt,
voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.
4.9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


Artikel 5. Geheimhouding
5.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie.
5.2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de klant extern
gerefereerd worden.


Artikel 6. Intellectuele eigendom
6.1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van
intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de
overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk
eigenaresse van deze rechten. De klant mag de stoffelijke dragers van deze rechten
uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de klant verstrekt zijn, deze niet
vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet
wijzigen of verwijderen;
6.2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden
opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Betaling
7.1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen
14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of
opschorting uit welke hoofde dan ook.
7.2. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald,
zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval
van betalingsverzuim door de klant is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de
klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten,
zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de klant schadeplichtig kan worden.
7.3. Ingeval van betalingsverzuim is de klant voorts een vertragingsrente verschuldigd over
de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
7.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de
vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de klant jegens opdrachtnemer
onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van
alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
7.6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter
uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar
werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 8. Incassokosten
In geval klant in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan klant in
rekening gebrachte bedragen dan is klant aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten
verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a. Voor zover klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane
vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt
berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor
zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na
aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning
door opdrachtnemer wordt voldaan.
b. Voor zover klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten,
welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden
vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een
minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.


Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de klant is te typeren als een
inspanningsovereenkomst. Opdrachtnemer kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor niet behaalde resultaten.
9.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van
handelingen zoals opgedaan tijdens een traject of andere diensten van opdrachtnemer.

9.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor
schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de
klant aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
opdrachtnemer
9.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de
opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft;
9.5 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een
langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de
laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
9.6 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer
aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit
hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering,
met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
9.7 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte
schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 10. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
10.1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training,
begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een klant te weigeren dan wel de
door de klant aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de klant recht heeft op
terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
10.2. De klant voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht
deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te
annuleren per aangetekend verzonden brief.
10.3. Annulering door de klant van de opdracht kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van
de cursus, training, begeleidings-of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is
de klant verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject te
voldoen.
10.4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 2 weken voor aanvang van de cursus,
training, begeleidings-of coachtraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het
verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken voor
aanvang, het volledige bedrag.
10.5. Ingeval de klant dan wel de door de klant aangewezen coachee na aanvang van de
cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan
anderszins niet deelneemt, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling, tenzij de
bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders
rechtvaardigen.
10.6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en
na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen
een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te
beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding
verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de
overeengekomen wijze betaald.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan
opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de
overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer
uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.


Artikel 12. Bijzondere bepalingen trajecten/cursussen.
14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk
traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van opdrachtnemer
aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus
en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Opdrachtnemer
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar
gedoceerde wijze en methode van opdrachtnemer in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. Opdrachtnemer is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de
betalingsverplichting jegens opdrachtnemer, het recht op deelname op te schorten totdat de
klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen
restitutie van de factuur plaats.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
15.1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de klant is Nederlands recht van
toepassing;
15.2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden
onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer
gevestigd is.

© Copyright 2022 | Brenda Westdorp | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Contact | Alle rechten voorbehouden