Privacy Policy

BNW – HR advies & coaching respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met  betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige  transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot  deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten  zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de  website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe  versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): BNW – HR  advies & coaching, gevestigd te Sering 132, 3224RJ Hellevoetsluis, Kvk-nummer: 77337379. 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens 

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door BNW – HR advies & coaching. Onder  persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare  natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of  indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam,  een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die  kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of  sociale identiteit. 
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u: 

– Naam 

– Geslacht 

– Adresgegevens 

– E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s) 

– Bankrekeningnummer(s) 

– BSN 

– Geboortedatum/leeftijd 

Artikel 3 – Doel van de verwerking 

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor: – Een betere dienstverlening naar u toe 

– Het onderhouden van relaties met u 

– Het verwerken van uw bestellingen 

– Het doen van aanbiedingen 

– Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven 

– Marketingdoeleinden

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van  uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de  verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten  uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@brendawestdorp.com. 
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,  waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact  kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw  verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze  termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de  autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen  verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze  persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze  privacyverklaring vallen. 

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen 

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft  gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende  adres: info@brendawestdorp.com. 
  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële  doeleinden. 

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens 

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij  wet is bepaald. 

Artikel 9 – Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van  de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens  wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact 

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten  tot: Brenda Westdorp, info@brendawestdorp.com, 0631002477. 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 april 2021 tot nader order.

© Copyright 2022 | Brenda Westdorp | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Contact | Alle rechten voorbehouden